§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Firma Nano Care Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi Sklep Internetowy pod adresem www.nanocarepharma.com.  Nano Care Pharma Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dnia 31 lipca 2013 r. pod numerem KRS 0000471964, REGON: 146788638, NIP 527-269-78-22.
 2. Poniższy regulamin skierowany jest do Konsumenta i definiuje tryb i zasady zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Do korzystania ze Sklepu, sprawdzania asortymentu oraz zawierania Umowy sprzedaży konieczne jest: posiadanie urządzenia z dostępem do internetu i przeglądarką internetową, wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient może komunikować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
  • strony internetowej, poprzez zakładkę „Kontakt” a następnie „Napisz do nas”,
  • poczty elektronicznej (kontakt@nanocarepharma.com),
  • pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Rymanowska 2, Warszawa 02-916).
 5. Klient może założyć Konto na stronie www.nanocarepharma.com , aby mieć dostęp do historii swoich zamówień. Klient nie ma obowiązku zakładania Konta, aby zapoznać się z asortymentem sklepu oraz złożyć zamówienie.
 6. Ceny podawane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami zawierającymi VAT (cena brutto). Ceny przy produktach nie zawierają ceny dostawy.
 7. Sprzedawca w każdym momencie ma prawo do zmiany ceny towarów, udzielenia rabatu na cały asortyment lub pojedyncze produkty bądź wycofania towaru.
 8. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu do wszystkich krajów UE co będzie miało wpływ na koszt wysyłki.

 

§2 Definicje

 1. Dni robocze – każdy z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Dostawa – czynność mająca na celu dostarczenie Klientowi Towaru wskazanego w Zamówieniu,
 3. Klient – każda osoba składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
 4. Konto – Konto Klienta, które może założyć w Sklepie, gromadzone są tam jego dane oraz historia zamówień,
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,
 6. Newsletter – aktualne informacje o produktach i Sklepie rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Regulamin – niniejszy dokument,
 8. Sklep – oznacza serwis internetowy, pod którym Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, dostępny pod adresem: www.nanocarepharma.com,
 9. Sprzedawca – Nano Care Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rymanowska 2, 02-916 Warszawa, KRS 0000471964, NIP 527-269-78-22, REGON 1467886380,
 10. Towar – dobro materialne przeznaczone na sprzedaż, tutaj: suplementy diety, produkty kosmetyczne,
 11. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,
 12. Zamówienie – oświadczenie woli klienta mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, opisujące rodzaj i ilość zamawianego Towaru oraz dane niezbędne do wysyłki.

 

§3 Założenie Konta w Sklepie

 1. 1. Założenie Konta jest darmowe.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji.
 3. Na Stronie internetowej konieczne jest podanie adresu e- mail, na który zostaje wysłany login oraz tymczasowe hasło do logowania.
 4. Po zalogowaniu wspomnianymi powyżej danymi klient może edytować hasło i dane konta oraz zmienić swoje dane osobowe. Klient może edytować te dane każdorazowo po zalogowaniu.

 

§4 Składanie Zamówień

 1. Klienci mogą składać Zamówienia przez całą dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera interesujący go produkt i klika przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” lub “KUP”, następnie Klient wykonuje kolejne kroki w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e- mail potwierdzający złożone zamówienie- wraz z informacją o zamówionych produktach oraz wybranym sposobie dostawy.
 4. W celu modyfikacji bądź anulowania zamówienia Klient powinien niezwłocznie po jego złożeniu skontaktować się ze Sprzedawcą (drogą e- mail bądź telefonicznie).

 

§5 Oferowane metody płatności oraz dostawy

 1. Klientowi w Sklepie udostępnione zostały następujące metody płatności:
  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy- numer rachunku bankowego 10 1090 1043 0000 0001 4798 3968 (Santander Bank Polska),
  • płatność za pośrednictwem systemu płatności PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
 2. Klientowi w Sklepie udostępnione zostały następujące metody dostawy na terenie Polski i Europy:
  • R2G Polska Sp. z o.o. czyli www.apaczka.pl – ceny zgodnie z obowiązującymi taryfami.
 3. Po dokonaniu przedpłaty przez Klienta towar zostaje wysłany pod wskazany w zamówieniu adres.

 

§ 6 Realizacja Zamówień

 1. Wymogiem realizacji Zamówienie złożonego przez Klienta jest poprawne wprowadzenie danych osobowych i kontaktowych.
 2. Jeżeli Klient niepoprawnie bądź niekompletnie uzupełni formularz Zamówienia Sprzedawca będzie podejmował próby kontaktu w celu potwierdzenia bądź uzupełnienia danych. Jeżeli Sprzedawcy nie uda się skontaktować w przeciągu 7 dni Zamówienie zostanie anulowane a środki zwrócone na konto, z którego została dokonana płatność.
 3. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Czas dostawy zależny jest od aktualnej ilości Zamówień. Zamówienia są realizowane chronologicznie.
 5. Potwierdzeniem zakupu jest dołączany do Zamówienie paragon bądź (na życzenie klienta) FV. Niezbędnym do wystawienia faktury jest podanie przy zakupie numeru NIP, w przypadku nie podania numeru NIP, faktura nie może być wystawiona.
 6. Zamówienia pakowane są  i wysyłane za pośrednictwem firmy R2G Polska Sp. z o.o. czyli www.apaczka.pl
 7. Klient po otrzymaniu Zamówienia zobowiązany jest zweryfikować czy przesyłka nie została uszkodzona i jest zgodna z zamówieniem (na podstawie art. 545 §2 Kodeksu cywilnego). Jeżeli Klient zauważy jakiekolwiek uchybienia odnośnie dostarczonej przesyłki powinien niezwłocznie zgłosić to do Sprzedawcy bądź (jeżeli kurier jest obecny przy weryfikacji przesyłki) odmówić przyjęcia Towaru.

 

§7 Prawo Odstąpienia Od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych.
 2. Czas na zwrot liczony jest od momentu wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w momencie, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar, który został otwarty po dostarczeniu.
 4. Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną (poprzez e- mail).
 5. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy.
 6. W momencie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 7. Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, a na pewno nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, jaką poniósł Konsument zaTowar do momentu jego otrzymania.
 9. Zwrot środków dokonany jest w ten sam sposób, w jaki Konsument dokonał płatności, na wyraźne życzenie konsumenta sposób ten może zostać zmieniony.
 10. Koszty zwrotu Towaru pokrywane są w całości przez Konsumenta – zgodnie ze stawkami wybranego przewoźnika.

 

§8 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje Prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru jeżeli okaże się on niezgodny bądź będzie posiadał wady w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Klient składa reklamację drogą e- mailową, na adres kontakt@nanocarepharma.com.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawarte były takie informacje, jak: dane Klienta składającego reklamację, opis wady, w jakich okolicznościach wystąpiła bądź mogła wystąpić oraz żądanie Klienta związane z wadą Towaru.
 4. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Towar, na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się (e- mailowo bądź telefonicznie) ze Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca odniesie się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie- nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 

§9 Postanowienia Końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawieranych przez dokonaniem zmian w Regulaminie stosuje się Regulamin, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.